A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2008. Akadémiai beszámoló

MTA–ELTE TÖRTÉNETI RUSZISZTIKAI KUTATÓCSOPORT


I.
A kutatóhely fő feladatai 2008-ban

A tárgyévre kitűzött konkrét célfeladatok az alább felsorolt hat tematikus blokk tartalmi kibontása érdekében kerültek meghatározásra:

- A keleti szláv államalapítás problematikája. A premongol periódus a kortársak és az utókor diskurzusaiban.
- A moszkvai állam létrejötte. Egyház és állam a 14–15. században.
- A latin és az ortodox kereszténység találkozási pontjai Közép- és Kelet-Európában. A tradicionális középkori orosz gondolkodás a Nagy Péter uralkodása előtti évszázadokban.
- Az autokrácia és az orosz hatalmi doktrínák a kora újkori és az újkori Oroszországban.
- Tradíció és modernizáció kérdései az orosz társadalmi–politikai gondolkodásban a 18–19. században.
- Nemzet és állam: A kultúra mint a hatalom önreflexiója a 20. században.

II.
A 2008. év folyamán elért kiemelkedő kutatási eredmények és azok társadalmi-gazdasági haszna

- Az első tematikus blokkban: 1 fő 328 oldal terjedelmű műben, az ún. „normannkérdéssel” (a keleti szláv államalapítás egyik kulcsproblémájával) foglalkozik. A kötet egyedül álló teljességgel öleli föl a témakört. 2008-ban elkészült, és 2009 tavaszán megjelenik. Becsült ráfordítása 1 millió Ft. ; Befejeződött a keleti szláv történelem és szépirodalom első fennmaradt elbeszélő nyelvemlékének (Ilarion: A törvényről és a kegyelemről című művének) első teljes magyar nyelvű fordítása szakjegyzetekkel és kommentárral ellátva. Egy fő dolgozott rajta.
- A második tematikus blokkban: 1 fő tanulmánya a magyar historiográfiában először vizsgálja az orosz nagyfejedelmi végrendelkezési hagyomány létrejöttét, illetve hatását az autokratikus jellegű politikai hatalom intézményes kialakulására.
- A harmadik tematikus blokkban: A hazai tudományos életben még ismeretlen, magyarországi keletkezésű, a katolikusokkal polemizáló, ortodox hitvédő szövegcsoport elemzésével a kutatócsoport egyik tagja jelentősen hozzájárult ahhoz a közelmúltban indult nemzetközi projekthez, amely az egyetemes ortodox egyház különböző etnikumú híveinek nemzettudatát tanulmányozza, különös tekintettel a nyugatitól eltérő sajátosságaira, és történelmi fejlődésének specifikumaira.
- A negyedik tematikus blokkban: 1 fő a „korlátlan” cári hatalom informálisan létező intézményes korlátainak 16–17. századi működési meschanizmusát elemezte egy Moszkvában megrendezett konferencián tartott előadásában.
- Az ötödik tematikus blokkban: 1 fő tanulmánykötete (a magyar történettudományban először) moszkvai levéltári források alapján rekonstruálja az orosz külpolitikai gondolkodás változásait a 19. század első felében a „keleti kérdés” kapcsán.
- A hatodik tematikus blokkban: Úttörő jellegű vállalkozás (disszertáció formájában) górcső alá veszi a szovjet-orosz filmművészet és a korabeli kultúrpolitika kölcsönhatásait az 1950-es évek második felében. 1 fő munkája.


III.
Hazai és nemzetközi kapcsolatok

A kutatóhely élő munkakapcsolatokat ápol az Oroszországi Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével, Társadalomtudományi Információs Intézetével, és Szlavisztikai Intézetével, valamint a moszkvai Bölcsészettudományi Egyetemmel, a moszkvai Lomonoszov Egyetemmel, és a Szentpétervári Állami Egyetemmel. A hazai társműhelyek közül a debreceni és a pécsi tudományegyetemmel.

A kutatócsoport vezetője az év folyamán rendszeresen részt vett az Oroszországi Tudományos Akadémia „Oroszország története” című folyóiratának szerkesztőségi ülésein mint a szerkesztőbizottság tagja.

A kutatóhely szervezésében az év során egy nemzetközi tudományos konferenciára került sor 2008. május 17–21. között „Az állam és nemzet történelmi formaváltozásai Oroszországban és Közép-Kelet-Európában a X-XX. században” címmel. A rendezvényen 15 belföldi és 17 külföldi előadó vett részt.

A kutatócsoport vezetője szerepelt a Moszkvában megrendezett „Az orosz államiság fejlődésének alapvető stádiumai. A központ és a periféria a X–XXI. században.” című tudományos konferencián 2008. október 30-án, ahol „A „korlátlan” cári hatalom korlátai” címmel előadást tartott.

A kutatócsoport egyik munkatársa előadással szerepelt 2008. február 29-én Szombathelyen az „Oroszország és Közép-Európa” című interdiszciplináris professzori szemináriumon („Egyházi szláv nyelvű hitvédő irodalom Közép-Európában”), amit a szombathelyi Szláv Történeti és Filológiai Társaság szervezett, valamint a Kecskeméten 2008. június 28-án megrendezett „Orthodoxia és heterodoxia” című konferencián („Ókori teológiai érvek recepciója a középkori egyházi szláv polemikus irodalomban”).

A kutatócsoport egyik munkatársa „Az ekfrázis lehetséges típusai Andrej Platonov munkásságában” című előadással szerepelt a Szentpéterváron 2008. június 23–25-én megrendezett, „A szó és ábrázolás” elnevezésű nemzetközi tudományos konferencián.

A kutatócsoport egyik munkatársa 2008. június 18. és július 13. között Moszkvában feltáró munkát folytatott az Orosz Birodalom Külügyi Levéltárában, az Állami Levéltárban, és a Történelmi Könyvtárban, valamint konzultációkon vett részt az Oroszországi Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében.

A kutatócsoport egyik munkatársa 2008. november 24. és december 6. között vendégkutatóként a bécsi „Institut für Ost-Europäische Geschichte”-ben és az „Institut für Slawistik”-ben járt, valamint dolgozott az Osztrák Nemzeti Könyvtárban.

IV.
Fontosabb elnyert hazai és nemzetközi pályázatok

A kutatócsoport egy tagja MTA Bólyai Ösztöndíjas (a Szentháromság ikonográfiája az újkori ikonfestészetben), amely kereteken belül a 2008-ban végzett munkáját az ösztöndíj bíráló bizottsága „kiválóra” minősítette.

V.
A 2008 folyamán megjelent legjelentősebb publikációk

- Bodnár Erzsébet: A keleti kérdés az orosz külpolitikában a 19. század első felében. (Tanulmánykötet). Bp., 2008. 450 p.
- Bótor Tímea: Megjegyzések Iván Danyilovics Kalita moszkvai nagyfejedelem írásos hagyatékához. In: Pécsi Történeti Katedra. Pécs, 2008. 223–236. p.
- Forgács Iván: Az 1950-es évek második felének szovjet–orosz filmművészete. Bp., 2008. 149 p. (Ph.D. disszertáció) In: Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ honlapján az MTA–ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport menüpont alatt.
- Gyimesi Zsuzsa: Vozmozsnie tyipi ekfraszisza v tvorcsesztve Andreja Platonova. (Lehetséges ekfrázis típusok Andrej Platonovnál). In: Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ honlapján az MTA–ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport menüpont alatt.
- Kríza Ágnes: Pjotr Gugnyivij i Papessza. Antyilatyinszkaja cerkovnoszlavjanszkaja polemicseszkaja lityeratura v Centralnoj Jevrope. (Pjotr Gugnyivij és Papessza. A latinellenes egyházi szláv nyelvű vitairodalom Közép-Európában.) In: Studia Slavica. 2008. 53. évf. 2. 397–405. p.
- Sashalmi Endre: Századforduló, ezredforduló, a történelem periodizációja és apokaliptikus várakozások a közép- és kora újkori Európában. In: Pécsi Történeti Katedra. Pécs, 2008. 297–309. p.
- Sz. Bíró Zoltán: Oroszország visszatérése. (Tanulmánykötet). Poszt-Szovjet Füzetek. XVII. Bp., 2008. 144 p.
- Szvák Gyula: Megjegyzések a „premodern nemzet” magyar historiográfiájához. In: Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Szerk.: Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László. Bp., 725–739. p.
- Szvák Gyula: I. Péter ún. „modernizációja”. In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Bp., 2008, 13-22. p.
- Ilarion: A törvényről és a kegyelemről. Fordította, jegyzetekkel és kommentárral ellátta Szili Sándor. In: Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ honlapján az MTA–ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport menüpont alatt.
2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

Szervezeti változások az ELTE BTK Történeti Intézetében
2019-09-16

2019 sok újdonságot hozott az ELTE BTK Történeti Intézetének életébe.

Tovább >>>
Hallottál már róla - Kutatók Éjszakája a Ruszisztikán
2019-09-15
Nyilván már hallottatok róla, hogy a Ruszisztikai Központban mindig nagyszerű programok vannak a Kutatók Éjszakáján. Idén a programokat arra a kérdésre fűztük fel, hogy Hallottál már róla? Ha igen, gyere el, ha nem, akkor pedig azért gyere el szeptember 27-én!
Tovább >>>
Metodikai szombat 2019 szeptember
2019-09-14
2019 első őszi, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2019. szeptember 21-án 13 órától kerül sor a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban.
Tovább >>>
Megunhatatlan a Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-12

Vlagyimir Menysov Oscar-díjas alkotása jó választás volt a szeptemberi ruszisztikai filmklub évadnyitásához. Mindenkit elvarázsolt a film – akár először, akár másodszor, akár sokadszor látta.

Tovább >>>
Szeptemberi színház - Ványa bácsi
2019-09-07
A Ruszisztikai Központ Színház Odüsszeiája szeptemberben a váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartól Béla Kamaraszínház koprodukciójában bemutatott Ványa bácsi-ra kalauzolta el az érdeklődőket.
Tovább >>>