A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2008. évi publikációk

Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században
Szerkesztők: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor
Budapest: Hungarovox Kiadó, 2008.

A kötet a 2007. november 15-16-án Debrecenben lezajlott, azonos című konferencia anyagát tartalmazza. A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmaból került megrendezésre az alábbi intézmények rendezésében: Debreceni Egyetem BTK Történeti Intézet Egyetemes Történeti Tanszéke, a DE Történelmi Doktori programja, az MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoportja, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága

A kötet 41 tanulmányt tartalmaz az alábbi fejezetekre tagolva:
   
Oroszország
    Magyarország és a Kárpát-medence
    Kelet-Európa
    Nyugat-Európa
    Közel-Kelet


 
Bodnár Erzsébet:
A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában
a 19. század első felében

Budapest: Hungarovox, 2008. 224 l.

A szerző Oroszországnak a 19. század első felében a keleti kérdésben követett politikájával foglalkozó munkáiból tizenkét tanulmányt gyűjtött össze ebbe a kötetbe.

A bevezetőben körvonalazott problémaköröket nyolc tanulmánya elemzi. Ezt követően négy munkájában a keleti kérdés speciálisabb összetevőire, illetve az európai ügyek és a keleti kérdés összefonódására igyekszik rávilágítani, mellyel egyben a probléma komplexitására is szándékában állt utalni.

Az írások részben kronológiai, részben tematikus rendben követik egymást.


 
 


Sz. Bíró Zoltán:
Oroszország visszatérése

Poszt-Szovjet Füzetek XVII.
Budapest: Russica Pannonicana, 2008. 144 l.

Sz. Bíró Zoltán
történész, a mai magyar ruszisztikai kutatások elismert képviselője és a sajtó nyilvánossága előtt is rendszeresen megjelenő Oroszország-elemző, a mai Oroszország világpolitikai helyére kérdez rá: képes-e Oroszország érdemi hatást gyakorolni a világ politikai és gazdasági folyamataira, képes-e kontroll alatt tartani globális tendenciákat elsősorban stratégiai energiaforrásai révén? A jelenkor-kutató történész válasza egyértelmű igen: Oroszország ismét világpolitikai tényező, Oroszország visszatért a történelmi és gazdasági-geopolitikai súlyának megfelelő funkcióba. Mint értékelő-elemző, mint a magyar média felelős szereplője azonban kemény kérdőjeleket tesz ki: hogyan, milyen felhatalmazással, mekkora nyilvános ellenőrzés mellett él Oroszország e visszatért tekitély erejével, csak él-e – de nem él-e vissza például energetikai erejéből fakadó lehetőségeivel stb. Az utóbbi másfél év alatt született írások bőséges adat- és összefüggés-sorokat, történeti kereteket kínálnak mind a további kérdésfeltevésekhez, mind a válaszok árnyalásához. 
Gyóni Gábor, Bronyiszlava Ovcsinnyikova: Protomagyarok az Uralban a magyar és orosz kutatók munkáiban (oroszul)
Бронислава Овчинникова - Габор Дьени: Протовенгры на Урале
Очерки истории Урала. Иыпуск 53. Екатеринбург, 2008. 196 с.


Az orosz historiográfia első olyan munkája, amelyben az íott források, a nyelvészet és a régészet komplex áttekintése, a magyar és oroszországi kutatók eredményei alapján feltárul a magyar őstörténet egészen a Kárpát-medencei honfoglalásig.
 2007-08 további publikációinak jegyzékeBodnár Erzsébet
Izucsenyije Vosztocsnovo voprosza i Balkan v rosszijszkoj isztoricseszkoj nauke // Regionalnije skoli russzkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography. Ruszisztika Könyvek XVIII. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet. 160-168. o. 

Mazzini, a szlávok és a keleti kérdés // Debreceni Szemle, Debrecen, 2007. 2. 186-195. o.

A keleti kérdés kutatása az orosz történetírásban // Világtörténet, 2007. ősz-tél, 47-53. o.

Garibaldi hadjárata és az orosz diplomácia // A Garibaldi 2007 konferencia actája. Szerk.: Madarász Imre. Italianistica Debreceniensis XV., Debrecen, 2008. 22-30. o.

„Szimbolikus modernizáció”. Régi és új vonások I. Sándor korai reformpolitikájában // Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet-Demeter Gábor. Budapest, Hungarovox, 2008. 47-57. o.

The Eastern Question in Russian Foreign Politics in the Early 19th Century (1799-1806) // Öt Kontinens, 2008. Budapest: ELTE. 25-36. o. (Az Öt Kontinens az interneten található: http://tortenelemszak.elte.hu/data/20364/Bodnarerzsi.pdf)

Az orosz állam modernizációja (1801-1825) a legújabb historiográfiában // Történeti Tanulmányok XV. Debrecen, 2008. (megjelenés alatt)

Mogyernyizacija Rosszijszkovo goszudarsztva (1801-1825) v novejsej isztoriografii (megjelenés alatt Az állam és nemzet történelmi formaváltozásai Oroszországban és Közép-Kelet-Európában a X-XX. században a legújabb historiográfia tükrében című konferencia konferenciakötetében


Bótor Tímea
Тимеа Ботор
Автокефалия русской Церкви по отношению к Константинополю и Риму в зеркале теории «Москва-третий Рим». (ХV-XVI вв.) // SPECIMINA NOVA PARS PRIMA IV. Pécs, 2007. 119-136. o.

Megjegyzések Iván Danyilovics Kalita moszkvai nagyfejedelem írásos hagyatékához // Pécsi történeti katedra. Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Csabai Zoltán, Dévényi Anna, Fischer Ferenc, Hahner Péter, Kiss Gergely, Vonyó József (szerk.). Pécs, 2008. 223-236. o.

Filippov Szergej
Зарождение основных интерпретаций раскола в русской церкви // Региональные школы русской историографии/ Regional Schools of Russian Historiography. Bp. 2007. P. 130-139.

Kríza Ágnes
Ábrázolható-e Isten prófétai látomások alapján? Ivan Viszkovatij levele Makarij moszkvai metropolitának a szent ikonokról (1553) // Katekhón (publikálásra elfogadva, a XVI.számban kap helyet, 2009)

Петр Гугнивый и Папесса. Антилатинская церковнославянская полемическая литература в Центральной Европе // Studia Slavica 53/2 (2008), 397–405. o.

A középkori orosz képteológia bizánci forrásai – az Ortodoxia Ünnepének olvasmányai // A szent művészet és az ikon. Szerk. ÁGOSTON Magdolna. Szombathely: Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2007. 146-168. o.

A Bolyai Ösztöndíj bírálata Kríza Ágnes 2008. évi tudományos munkáját „kiváló” minősítéssel értékelte.

Sashalmi Endre
Az autokrácia ideológiája a tradíció és a modernizáció szemszögéből Nagy Pétertől 1906-ig. Megjegyzések a hivatalos orosz hatalmi ideológia kérdéséhez // Bodnár E. - Demeter G. (szerk.): Modernizációs utak a 18-20. században. Debrecen, 2008. 14-26. o.

Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kajnardzsi békéig // Font Márta – Sashalmi Endre: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól. Pannonica Kiadó, 2007. 215-228. o.

Sashalmi Endre (szerk.): „Kelet-Európa” és a „Balkán” 1000-1800. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók. (Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok, 4.) Pécs, 2007. A kötet alábbi részei:
A Moszkvai Fejedelemség 1389-1453 (185-191 o.)
A Moszkvai Oroszország 1453-1569 (192-205. o.)
A Moszkvai Oroszország 1569-1654 (206-227. o.)
Oroszország-Ukrajna 1654-1725 (228-230, 241-260. o.)

Megjegyzések a „bojár duma” kérdéséhez az első Romanovok idején (1613-1682) // Oborni T. – Á. Varga L. (szerk.): Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger, 2008. 481-490. o.

La succession dans la Russie moscovite, 1425-1613 // F. Lachaud - M. Penman (Eds): Making and Breaking the Rules: Succession in Medieval Europe, c. 1000-c. 1600. Turnhout, Brepols Publishers, 2008. 145-161. o.

Századforduló, ezredforduló, a történelem periodizációja és apokaliptikus várakozások és a közép- és koraújkori Európában // Csabai Z. - Dévényi A. - Fischer F. - Hahner P.- Kiss G.-Vonyó J.(szerk.): Pécsi Történeti Katedra. Pécs, 2008. 297-309. o.


2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

Szervezeti változások az ELTE BTK Történeti Intézetében
2019-09-16

2019 sok újdonságot hozott az ELTE BTK Történeti Intézetének életébe.

Tovább >>>
Hallottál már róla - Kutatók Éjszakája a Ruszisztikán
2019-09-15
Nyilván már hallottatok róla, hogy a Ruszisztikai Központban mindig nagyszerű programok vannak a Kutatók Éjszakáján. Idén a programokat arra a kérdésre fűztük fel, hogy Hallottál már róla? Ha igen, gyere el, ha nem, akkor pedig azért gyere el szeptember 27-én!
Tovább >>>
Metodikai szombat 2019 szeptember
2019-09-14
2019 első őszi, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2019. szeptember 21-án 13 órától kerül sor a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban.
Tovább >>>
Megunhatatlan a Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-12

Vlagyimir Menysov Oscar-díjas alkotása jó választás volt a szeptemberi ruszisztikai filmklub évadnyitásához. Mindenkit elvarázsolt a film – akár először, akár másodszor, akár sokadszor látta.

Tovább >>>
Szeptemberi színház - Ványa bácsi
2019-09-07
A Ruszisztikai Központ Színház Odüsszeiája szeptemberben a váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartól Béla Kamaraszínház koprodukciójában bemutatott Ványa bácsi-ra kalauzolta el az érdeklődőket.
Tovább >>>