A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2008. évi publikációk

Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században
Szerkesztők: Bodnár Erzsébet - Demeter Gábor
Budapest: Hungarovox Kiadó, 2008.

A kötet a 2007. november 15-16-án Debrecenben lezajlott, azonos című konferencia anyagát tartalmazza. A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmaból került megrendezésre az alábbi intézmények rendezésében: Debreceni Egyetem BTK Történeti Intézet Egyetemes Történeti Tanszéke, a DE Történelmi Doktori programja, az MTA-ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoportja, az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága

A kötet 41 tanulmányt tartalmaz az alábbi fejezetekre tagolva:
   
Oroszország
    Magyarország és a Kárpát-medence
    Kelet-Európa
    Nyugat-Európa
    Közel-Kelet


 
Bodnár Erzsébet:
A keleti kérdés és a Balkán az orosz külpolitikában
a 19. század első felében

Budapest: Hungarovox, 2008. 224 l.

A szerző Oroszországnak a 19. század első felében a keleti kérdésben követett politikájával foglalkozó munkáiból tizenkét tanulmányt gyűjtött össze ebbe a kötetbe.

A bevezetőben körvonalazott problémaköröket nyolc tanulmánya elemzi. Ezt követően négy munkájában a keleti kérdés speciálisabb összetevőire, illetve az európai ügyek és a keleti kérdés összefonódására igyekszik rávilágítani, mellyel egyben a probléma komplexitására is szándékában állt utalni.

Az írások részben kronológiai, részben tematikus rendben követik egymást.


 
 


Sz. Bíró Zoltán:
Oroszország visszatérése

Poszt-Szovjet Füzetek XVII.
Budapest: Russica Pannonicana, 2008. 144 l.

Sz. Bíró Zoltán
történész, a mai magyar ruszisztikai kutatások elismert képviselője és a sajtó nyilvánossága előtt is rendszeresen megjelenő Oroszország-elemző, a mai Oroszország világpolitikai helyére kérdez rá: képes-e Oroszország érdemi hatást gyakorolni a világ politikai és gazdasági folyamataira, képes-e kontroll alatt tartani globális tendenciákat elsősorban stratégiai energiaforrásai révén? A jelenkor-kutató történész válasza egyértelmű igen: Oroszország ismét világpolitikai tényező, Oroszország visszatért a történelmi és gazdasági-geopolitikai súlyának megfelelő funkcióba. Mint értékelő-elemző, mint a magyar média felelős szereplője azonban kemény kérdőjeleket tesz ki: hogyan, milyen felhatalmazással, mekkora nyilvános ellenőrzés mellett él Oroszország e visszatért tekitély erejével, csak él-e – de nem él-e vissza például energetikai erejéből fakadó lehetőségeivel stb. Az utóbbi másfél év alatt született írások bőséges adat- és összefüggés-sorokat, történeti kereteket kínálnak mind a további kérdésfeltevésekhez, mind a válaszok árnyalásához. 
Gyóni Gábor, Bronyiszlava Ovcsinnyikova: Protomagyarok az Uralban a magyar és orosz kutatók munkáiban (oroszul)
Бронислава Овчинникова - Габор Дьени: Протовенгры на Урале
Очерки истории Урала. Иыпуск 53. Екатеринбург, 2008. 196 с.


Az orosz historiográfia első olyan munkája, amelyben az íott források, a nyelvészet és a régészet komplex áttekintése, a magyar és oroszországi kutatók eredményei alapján feltárul a magyar őstörténet egészen a Kárpát-medencei honfoglalásig.
 2007-08 további publikációinak jegyzékeBodnár Erzsébet
Izucsenyije Vosztocsnovo voprosza i Balkan v rosszijszkoj isztoricseszkoj nauke // Regionalnije skoli russzkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography. Ruszisztika Könyvek XVIII. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet. 160-168. o. 

Mazzini, a szlávok és a keleti kérdés // Debreceni Szemle, Debrecen, 2007. 2. 186-195. o.

A keleti kérdés kutatása az orosz történetírásban // Világtörténet, 2007. ősz-tél, 47-53. o.

Garibaldi hadjárata és az orosz diplomácia // A Garibaldi 2007 konferencia actája. Szerk.: Madarász Imre. Italianistica Debreceniensis XV., Debrecen, 2008. 22-30. o.

„Szimbolikus modernizáció”. Régi és új vonások I. Sándor korai reformpolitikájában // Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk.: Bodnár Erzsébet-Demeter Gábor. Budapest, Hungarovox, 2008. 47-57. o.

The Eastern Question in Russian Foreign Politics in the Early 19th Century (1799-1806) // Öt Kontinens, 2008. Budapest: ELTE. 25-36. o. (Az Öt Kontinens az interneten található: http://tortenelemszak.elte.hu/data/20364/Bodnarerzsi.pdf)

Az orosz állam modernizációja (1801-1825) a legújabb historiográfiában // Történeti Tanulmányok XV. Debrecen, 2008. (megjelenés alatt)

Mogyernyizacija Rosszijszkovo goszudarsztva (1801-1825) v novejsej isztoriografii (megjelenés alatt Az állam és nemzet történelmi formaváltozásai Oroszországban és Közép-Kelet-Európában a X-XX. században a legújabb historiográfia tükrében című konferencia konferenciakötetében


Bótor Tímea
Тимеа Ботор
Автокефалия русской Церкви по отношению к Константинополю и Риму в зеркале теории «Москва-третий Рим». (ХV-XVI вв.) // SPECIMINA NOVA PARS PRIMA IV. Pécs, 2007. 119-136. o.

Megjegyzések Iván Danyilovics Kalita moszkvai nagyfejedelem írásos hagyatékához // Pécsi történeti katedra. Cathedra Historica Universitatis Quinqueecclesiensis. Csabai Zoltán, Dévényi Anna, Fischer Ferenc, Hahner Péter, Kiss Gergely, Vonyó József (szerk.). Pécs, 2008. 223-236. o.

Filippov Szergej
Зарождение основных интерпретаций раскола в русской церкви // Региональные школы русской историографии/ Regional Schools of Russian Historiography. Bp. 2007. P. 130-139.

Kríza Ágnes
Ábrázolható-e Isten prófétai látomások alapján? Ivan Viszkovatij levele Makarij moszkvai metropolitának a szent ikonokról (1553) // Katekhón (publikálásra elfogadva, a XVI.számban kap helyet, 2009)

Петр Гугнивый и Папесса. Антилатинская церковнославянская полемическая литература в Центральной Европе // Studia Slavica 53/2 (2008), 397–405. o.

A középkori orosz képteológia bizánci forrásai – az Ortodoxia Ünnepének olvasmányai // A szent művészet és az ikon. Szerk. ÁGOSTON Magdolna. Szombathely: Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2007. 146-168. o.

A Bolyai Ösztöndíj bírálata Kríza Ágnes 2008. évi tudományos munkáját „kiváló” minősítéssel értékelte.

Sashalmi Endre
Az autokrácia ideológiája a tradíció és a modernizáció szemszögéből Nagy Pétertől 1906-ig. Megjegyzések a hivatalos orosz hatalmi ideológia kérdéséhez // Bodnár E. - Demeter G. (szerk.): Modernizációs utak a 18-20. században. Debrecen, 2008. 14-26. o.

Az orosz Balkán-politika vallási gyökereinek kérdéséhez: a nyikoni reformoktól a kücsük-kajnardzsi békéig // Font Márta – Sashalmi Endre: Állam, hatalom, ideológia. Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól. Pannonica Kiadó, 2007. 215-228. o.

Sashalmi Endre (szerk.): „Kelet-Európa” és a „Balkán” 1000-1800. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók. (Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok, 4.) Pécs, 2007. A kötet alábbi részei:
A Moszkvai Fejedelemség 1389-1453 (185-191 o.)
A Moszkvai Oroszország 1453-1569 (192-205. o.)
A Moszkvai Oroszország 1569-1654 (206-227. o.)
Oroszország-Ukrajna 1654-1725 (228-230, 241-260. o.)

Megjegyzések a „bojár duma” kérdéséhez az első Romanovok idején (1613-1682) // Oborni T. – Á. Varga L. (szerk.): Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger, 2008. 481-490. o.

La succession dans la Russie moscovite, 1425-1613 // F. Lachaud - M. Penman (Eds): Making and Breaking the Rules: Succession in Medieval Europe, c. 1000-c. 1600. Turnhout, Brepols Publishers, 2008. 145-161. o.

Századforduló, ezredforduló, a történelem periodizációja és apokaliptikus várakozások és a közép- és koraújkori Európában // Csabai Z. - Dévényi A. - Fischer F. - Hahner P.- Kiss G.-Vonyó J.(szerk.): Pécsi Történeti Katedra. Pécs, 2008. 297-309. o.


2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>
Elhunyt Andrej Szaharov történész
2019-07-08
2019. június 26-án, 89 éves korában elhunyt Andrej Szaharov történész, az Orosz Tudományos Akadémia levelező tagja, az OTA Oroszország Története Intézetének egykori igazgatója, a magyaroszági történeti ruszisztika egyik elkötelezett szakmai támogatója.
Tovább >>>
Megízleltük 2019 első nyári csemegéjét
2019-07-03
2019. július 1-én 18 órakor Kirill Szerebrennyikov Nyár című filmjének vetítésével indult „Az orosz kultúra nyári csemegéi” című programsorozat a Ruszisztikai Központban.
Tovább >>>
Az orosz kultúra nyári csemegéi
2019-06-25
A korábbi évek nyári sikervetítéseit folytatva idén is sor kerül a kortárs orosz filmművészet négy izgalmas alkotásának bemutatásra a Ruszisztikai Kabinetben, július négy, egymást követő hétfőjén. Július 1-én 18 órakor kezdünk a Nyár című filmmel. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt várunk!
Tovább >>>