A Központról
    Bemutatkozó
    Tervek
    Munkatársak
    ELTE Történeti Ruszisztikai Tanszék
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Munkatársak
MunkatársakSzili Sándor
Ph.D., tudományos munkatárs
ELTE - MTA TKI Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport

E-mail: nem elérhető

Honlapcím: nem elérhető

Önéletrajz

SZILI SÁNDOR  


 


(1961-)Kutatási terület:


 


- az orosz és a szovjet történetírás története


- a középkori orosz történelem historiográfiája


- A normannkérdés az orosz történelemben és a történetírásban


- A Kijevi Rusz kora (kultúrtörténeti aspektusok)


- Szibéria meghódítása és az orosz berendezkedés


  


SZAKMAI  CV


  


2010 –             ELTE BTK Ruszisztikai Központ


                        tudományos munkatárs


2003 – 2009    MTA – ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport


                        tudományos munkatárs (2006–2009)


                        tudományos segédmunkatárs (2003–2006)


2004                Ph.D. disszertáció


                       „Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet historiográfiában”


                       Témavezető: Dr. Szvák Gyula professzor


2000 – 2003   ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola


                       „Kelet-Európa története” szakirány


                       Ph.D. hallgató


1999 –            Szláv Történeti és Filológiai Társaság


                       Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely)


                       tagja


1993 – 1999   Magyar Ruszisztikai Intézet


                       külső munkatárs


1988 – 1992  tudományos továbbképzés (aspirantúra): Leningrádi Állami Egyetem


                      Történeti Fakultás „Oroszország története a feudalizmus korában” tanszék


                      (1988–1990 levelező), (1990–1992 nappali)


                      Tud. vez.: Dr. Szkrinnyikov, Ruszlan Grigorjevics professzor


1985             ELTE BTK diploma


                     Orosz–történelem szakos középiskolai tanárPublikációs Lista

Monográfiák / Монографии

– Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban. Budapest, 2005. 239 p. „Ruszisztikai Könyvek” sorozat XIV. köt. (Концепции овладения Сибирью в русской и советской историографии.)

Tanulmányok / Статьи

1.) Szibéria meghódításának néhány kérdéséről az 1970/80-as évek szovjet történész vitáiban. In: Világtörténet. 1986/1-2. 101-110. (О некоторых вопросах присоединения Сибири к России в дискуссиях советских историков в 1970/80-х гг.)

2.) К вопросу об истоках евразийской идеи. Влияние «физико–антропологической теории А. П. Щапова на формирование взглядов евразийцев» // Место России в Европе. (Материалы международной конференции) / The Place of Russia in Europe. (Materials of International Conference). „Ruszisztikai Könyvek” sorozat V. köt. Magyar Ruszisztikai Intézet. Bp., 1999. 263-269. (Az „eurázsiai eszme” forrásainak kérdésköréhez: A. P. Scsapov „természettani–antropológiai” elméletének hatása az „eurázsiaiak” nézeteinek kialakulására.)

3.) A „kolonizáció” problematikája az orosz és a szovjet historiográfiában. In: Világtörténet. 2000. tavasz-nyár. 3-22. (Проблематика «колонизации» в русской и советской историографии.)

4.) A Szibériai Kánság meghódításának interpretációi a 17. századi orosz egyházi évkönyvírásban. In: Ortodox kereszténység és kultúra. (Emlékkonferencia a millenium és a kereszténység 2000 éves évfordulója tiszteletére. Szeged, 2000. november 24.) Szláv Történeti és Filológiai Társaság. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Jubileumok sorozat. 2/1. Szombathely, 2000. 26-30. (Интерпретации завоевания Сибирского ханства в летописании русской церкви XVII века.)

5.) Szibéria meghódításának koncepciói a kora újkori orosz történetírásban (16. század vége – 18. század első negyede). In: Századok. 2002/3. 637-668. (Концепции завоевания Сибири в российской историографии раннего нового времени.)

6.) Возникновение и источники теории "колонизации" С. М. Соловьёва. // Вопросы истории. 2002. № 6. 150–154. (Szolovjov "kolonizációs" elméletének keletkezése és forrásai.)

7.) Az „eurázsiai” történeti paradigma. In: Aetas. 2003/1. 33-53. («Евразийская» историческая парадигма.)

8.) С. В. Бахрушин и проблемы колонизации Сибири XVI–XVII вв. // Московия: специфика развития / Muscovy: The Peculiarities of its Development. „Ruszisztikai Könyvek” sorozat XIII. köt. Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003. 215-220. (Sz. V. Bahrusin és a XVI-XVII. századi Szibéria kolonizálásának problémái.)

9.) Венгерские выходцы среди служилых людей в Московской Руси (конец XVI в. – первая половина XVII в.). // Венгрия и Россия в историческом прошлом. (Материалы междисциплинарного семинара. 26 января 2002 г.) Общество славянской истории и филологии. Серия «История народов России». №. 9. Высшая школа им. Д. Бержени. Сомбатхей. 2003. 95-106.
Ugyanez magyarul:
Magyar vitézek cári zsoldban a 16. század végén – 17. század első felében. In: Találkozások Oroszországgal. (A 2002. január 26-án megtartott interdiszciplináris professzori szeminárium anyaga). Szláv Történeti és Filológiai Társaság. „Oroszország népeinek története” sorozat. 9. köt. Berzsenyi Dániel Főiskola. Szombathely, 2003. 97-108.

10.) Венгерские воины на службе Московскому государству в конце XVI и XVII веке. // Вестник ВолГУ (Вестник Волгоградского государственного университета). Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2003. Выпуск 8. 77-81. (Magyar katonák a moszkvai állam szolgálatában a XVI. század végén – XVII. században)

11.) Концепции овладения Сибирью в русской и советской историографии. // Новые направления и результаты в международных исследованиях по русистике / New Directions and Results in International Russistics. „Ruszisztikai Könyvek” sorozat XVI. köt. Bp., 2005. 74-82. (Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban.)

12.) Moszkóvia és Magyarország. In: A magyar–orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Bp., 2005. 23-29. (Московия и Венгрия.)

13.) Советское сибиреведение в 1930–1960-х гг. и концептуальная проблема «добровольного вхождения» При- и Забайкалья в состав Русского государства в XVII в. (Действие партийного управления исторической наукой в отношении к регионам СССР по примеру Бурятии в историографическом ракурсе) // Региональные школы русской историографии / Regional Schools of Russian Historiography. „Ruszisztikai Könyvek” XVIII. köt.) Bp., 2007. 183-199. (A szovjet Szibéria-kutatás valamint Cisz- és Transzbajkália „önkéntes belépése” a XVII. századi orosz állam keretei közé mint konceptuális probléma. A történettudomány pártirányításának működési mechanizmusa a Szu régióinak vonatkozásában, Burjátföld példáján, historiográfiai metszetben.)

14.) „A középkori orosz történelem forrásai.” A szöveggyűjtemény készítésének fordítástechnikai tapasztalatai. In: Orosz történelmi források és archaikus szövegek magyar nyelvre fordításának tapasztalatai. Szombathely, 2008. 5–16. Szláv Történeti és Filológiai Társaság. Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Ruszisztika. 3. («Источники средневековой истории России». Методические опыты перевода источников при составлении хрестоматии.)

15.) Ruszok és varjagok. A kompetitív történeti–nyelvészeti elméletek áttekintése. In: A normannkérdés az orosz történelemben. I. Források. Bp., 2009. 277–306. (Русы и варяги. Обзор исторических и лингвистических теорий.)

16.) Hunyadi Mátyás szövetsége és a „magyarkérdés” az orosz diplomáciában a 15–16. század fordulóján. In: Századok. 2009. 4. (143. évf.) 773–800. (Союз с Матьяшом Хунади и «венгерский вопрос» в русской дипломатии в конце XV – начале XVI вв.)

17.) Izjaszlav Jaroszlavics kijevi fejedelem bulláinak jelképrendszere. (A rózsa mint keresztény szimbólum a XI. századi keleti szláv történelemben: I.) In: Századok. 2010. 2. (144. évf.) (Система символов на буллах киевского князя Изяслава Ярославича. Роза как христианский символ в истории восточных славян XI в.: I.)

Forráskiadások / Издание источников

1.) A középkori orosz történelem forrásai. Egyetemi segédkönyv. Bp., Pannonica, 2005. 318 p. (Источники средневековой истории России. Хрестоматия. Перевод и комментарии.)
2.) A normannkérdés az orosz történelemben. I. Források. Bp., 2009. 327 p. (Варяжский вопрос в истории России. I. Источники. Перевод и комментарии.)

Tudományos ismeretterjesztés / Научно-популярные статьи
1.) A Sztroganov család. In: Interpress Magazin. 1986/7. 148-155. p.
2.) Ki volt Jermak ? In: Élet és Tudomány. 1989. IV. 21. (16. szám) 498-499. p.
3.) Az orosz ortodox egyház viszonya a "latinhoz". In: História. 2002/7. 24-26. p.

Kézikönyvek / Вспомогательные пособия

1.) Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája 1900-1991. Bp., 1992. Akadémiai Kiadó. 361 (Társszerzőként.)

2.) Oroszország és a Szovjetunió 20. századi története (kronológia). In.: Tények Könyve. '90. Bp., Ráció Kiadó Kft. 1989. 133-241. (Társszerzőként.)

3.) A Baltikum története 1945-ig. (Kronológia.) Lettország és Litvánia c. rész. In: Tények Könyve '91. Bp., Ráció Kiadó Kft. 1991. 191-204.

4.) A Szovjetunió története 1989-1991. Az "Oroszország története 1991-1992" c. rész. (kronológia) In: Tények Könyve '93. Bp., Greger Média Kft. 1993. 131-137. (Társszerzőként.)

Fordítások / Переводы

1.) Furkósbottal Európába ? I. Péter: érvek - ellenérvek. (Szerk.: Szvák Gyula) Bp., Új Géniusz Kiadó, 1989. 343 p. (Részletek.)

2.) Alekszandr Duka: Oroszország politikai erői a puccs után. In: A többpártrendszerek kialakulása Kelet-Közép-Európában 1989-1992. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1993. 120-151. (A tanulmány.)

3.) Ruszlan Szkrinnyikov: Az Orosz Birodalom születése. Bp., Maecenas, 1997. 323 p.

4.) Ruszlan Szkrinnyikov: Puskin halála. Bp., Pannonica, 2000. 278 p.

Recenziók / Рецензии

1.) R. G. Szkrinnyikov: Szamozvanci v Rosszii v nacsale 17 veka. Grigorij Otrepjev. Novoszibirszk, Nauka. 1987. 220 p. In: Századok. 1990/1. (124. évf.) 144-145. p.

2.) Az első Romanovok. (Preobrazsenszkij A. A., Morozova L. Je., Gyemidova Ny. F.: Pervie Romanovi na Rosszijszkom presztole. Moszkva, 2000. 456 o.) In: Klió. Debrecen, 2001/2. 69-73. p.

3.) Szofja Alekszejevna cárkisasszony régenssége. (Lavrov A. Sz.: Regensztvo carevni Szofji Alekszejevni. Moszkva, 1999. 304 p.) In: Klió. Debrecen, 2001/2. 74-80. p.

4.) A XVIII. századi reformok Oroszországban. (Kamenszkij A. B.: Ot Petra I do Pavla I. Reformi v Rosszii XVIII veka. Opit celosztnovo analiza. Moszkva, 1999. 575 p.) In: Klió. Debrecen, 2001/3. 92-98. p.

5.) "Nyikolaj Rogozsin: Poszolszkij prikaz. Kolibel rosszijszkoj gyiplomatyii. Moszkva, 2003. 432 p." In: Világtörténet, 2004 tavasz-nyár. 87-88. p.


6.) Nyikon pátriárka. (Lobacsov Sz. V. Patriarh Nyikon. Szpb., 2003. 415 o.) In: Klió. Debrecen, 2005/2. 123-128. p.

7) Az orosz birodalmi gondolkodás kincses kalendáriuma. (Oroszország és Európa. Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény.) BUKSZ. 17. évf. 3. sz. 2005. ősz. 292-294. p.

8) A pszkovi állam a XI-XIV. században. (Valerov A. V.: Novgorod i Pszkov. Ocserki polityicseszkoj isztorii Szevero-Zapadnoj Ruszi XI-XIV vekov. Szpb., 2004. 316 Sz.) In: Klió. 2005/3. 103-106. p.

9) Magdolna Agoston: Velikoknyazseszkaja pecsaty 1497 g. (K isztorii formirovanyija russzkoj goszudarsztvennoj szimvoliki) Moszkva, 2005. 462 o. In: Századok, 2007/3. (141. évf.) 781-783. p.


<<< vissza

  

Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>
Elhunyt Andrej Szaharov történész
2019-07-08
2019. június 26-án, 89 éves korában elhunyt Andrej Szaharov történész, az Orosz Tudományos Akadémia levelező tagja, az OTA Oroszország Története Intézetének egykori igazgatója, a magyaroszági történeti ruszisztika egyik elkötelezett szakmai támogatója.
Tovább >>>
Megízleltük 2019 első nyári csemegéjét
2019-07-03
2019. július 1-én 18 órakor Kirill Szerebrennyikov Nyár című filmjének vetítésével indult „Az orosz kultúra nyári csemegéi” című programsorozat a Ruszisztikai Központban.
Tovább >>>
Az orosz kultúra nyári csemegéi
2019-06-25
A korábbi évek nyári sikervetítéseit folytatva idén is sor kerül a kortárs orosz filmművészet négy izgalmas alkotásának bemutatásra a Ruszisztikai Kabinetben, július négy, egymást követő hétfőjén. Július 1-én 18 órakor kezdünk a Nyár című filmmel. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt várunk!
Tovább >>>