A Központról
    Bemutatkozó
    Tervek
    Munkatársak
    ELTE Történeti Ruszisztikai Tanszék
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Munkatársak
MunkatársakSzili Sándor
Ph.D., tudományos munkatárs
ELTE - MTA TKI Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport

E-mail: nem elérhető

Honlapcím: nem elérhető

Önéletrajz

SZILI SÁNDOR  


 


(1961-)Kutatási terület:


 


- az orosz és a szovjet történetírás története


- a középkori orosz történelem historiográfiája


- A normannkérdés az orosz történelemben és a történetírásban


- A Kijevi Rusz kora (kultúrtörténeti aspektusok)


- Szibéria meghódítása és az orosz berendezkedés


  


SZAKMAI  CV


  


2010 –             ELTE BTK Ruszisztikai Központ


                        tudományos munkatárs


2003 – 2009    MTA – ELTE Történeti Ruszisztikai Kutatócsoport


                        tudományos munkatárs (2006–2009)


                        tudományos segédmunkatárs (2003–2006)


2004                Ph.D. disszertáció


                       „Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet historiográfiában”


                       Témavezető: Dr. Szvák Gyula professzor


2000 – 2003   ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola


                       „Kelet-Európa története” szakirány


                       Ph.D. hallgató


1999 –            Szláv Történeti és Filológiai Társaság


                       Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely)


                       tagja


1993 – 1999   Magyar Ruszisztikai Intézet


                       külső munkatárs


1988 – 1992  tudományos továbbképzés (aspirantúra): Leningrádi Állami Egyetem


                      Történeti Fakultás „Oroszország története a feudalizmus korában” tanszék


                      (1988–1990 levelező), (1990–1992 nappali)


                      Tud. vez.: Dr. Szkrinnyikov, Ruszlan Grigorjevics professzor


1985             ELTE BTK diploma


                     Orosz–történelem szakos középiskolai tanárPublikációs Lista

Monográfiák / Монографии

– Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban. Budapest, 2005. 239 p. „Ruszisztikai Könyvek” sorozat XIV. köt. (Концепции овладения Сибирью в русской и советской историографии.)

Tanulmányok / Статьи

1.) Szibéria meghódításának néhány kérdéséről az 1970/80-as évek szovjet történész vitáiban. In: Világtörténet. 1986/1-2. 101-110. (О некоторых вопросах присоединения Сибири к России в дискуссиях советских историков в 1970/80-х гг.)

2.) К вопросу об истоках евразийской идеи. Влияние «физико–антропологической теории А. П. Щапова на формирование взглядов евразийцев» // Место России в Европе. (Материалы международной конференции) / The Place of Russia in Europe. (Materials of International Conference). „Ruszisztikai Könyvek” sorozat V. köt. Magyar Ruszisztikai Intézet. Bp., 1999. 263-269. (Az „eurázsiai eszme” forrásainak kérdésköréhez: A. P. Scsapov „természettani–antropológiai” elméletének hatása az „eurázsiaiak” nézeteinek kialakulására.)

3.) A „kolonizáció” problematikája az orosz és a szovjet historiográfiában. In: Világtörténet. 2000. tavasz-nyár. 3-22. (Проблематика «колонизации» в русской и советской историографии.)

4.) A Szibériai Kánság meghódításának interpretációi a 17. századi orosz egyházi évkönyvírásban. In: Ortodox kereszténység és kultúra. (Emlékkonferencia a millenium és a kereszténység 2000 éves évfordulója tiszteletére. Szeged, 2000. november 24.) Szláv Történeti és Filológiai Társaság. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Jubileumok sorozat. 2/1. Szombathely, 2000. 26-30. (Интерпретации завоевания Сибирского ханства в летописании русской церкви XVII века.)

5.) Szibéria meghódításának koncepciói a kora újkori orosz történetírásban (16. század vége – 18. század első negyede). In: Századok. 2002/3. 637-668. (Концепции завоевания Сибири в российской историографии раннего нового времени.)

6.) Возникновение и источники теории "колонизации" С. М. Соловьёва. // Вопросы истории. 2002. № 6. 150–154. (Szolovjov "kolonizációs" elméletének keletkezése és forrásai.)

7.) Az „eurázsiai” történeti paradigma. In: Aetas. 2003/1. 33-53. («Евразийская» историческая парадигма.)

8.) С. В. Бахрушин и проблемы колонизации Сибири XVI–XVII вв. // Московия: специфика развития / Muscovy: The Peculiarities of its Development. „Ruszisztikai Könyvek” sorozat XIII. köt. Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003. 215-220. (Sz. V. Bahrusin és a XVI-XVII. századi Szibéria kolonizálásának problémái.)

9.) Венгерские выходцы среди служилых людей в Московской Руси (конец XVI в. – первая половина XVII в.). // Венгрия и Россия в историческом прошлом. (Материалы междисциплинарного семинара. 26 января 2002 г.) Общество славянской истории и филологии. Серия «История народов России». №. 9. Высшая школа им. Д. Бержени. Сомбатхей. 2003. 95-106.
Ugyanez magyarul:
Magyar vitézek cári zsoldban a 16. század végén – 17. század első felében. In: Találkozások Oroszországgal. (A 2002. január 26-án megtartott interdiszciplináris professzori szeminárium anyaga). Szláv Történeti és Filológiai Társaság. „Oroszország népeinek története” sorozat. 9. köt. Berzsenyi Dániel Főiskola. Szombathely, 2003. 97-108.

10.) Венгерские воины на службе Московскому государству в конце XVI и XVII веке. // Вестник ВолГУ (Вестник Волгоградского государственного университета). Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2003. Выпуск 8. 77-81. (Magyar katonák a moszkvai állam szolgálatában a XVI. század végén – XVII. században)

11.) Концепции овладения Сибирью в русской и советской историографии. // Новые направления и результаты в международных исследованиях по русистике / New Directions and Results in International Russistics. „Ruszisztikai Könyvek” sorozat XVI. köt. Bp., 2005. 74-82. (Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban.)

12.) Moszkóvia és Magyarország. In: A magyar–orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Bp., 2005. 23-29. (Московия и Венгрия.)

13.) Советское сибиреведение в 1930–1960-х гг. и концептуальная проблема «добровольного вхождения» При- и Забайкалья в состав Русского государства в XVII в. (Действие партийного управления исторической наукой в отношении к регионам СССР по примеру Бурятии в историографическом ракурсе) // Региональные школы русской историографии / Regional Schools of Russian Historiography. „Ruszisztikai Könyvek” XVIII. köt.) Bp., 2007. 183-199. (A szovjet Szibéria-kutatás valamint Cisz- és Transzbajkália „önkéntes belépése” a XVII. századi orosz állam keretei közé mint konceptuális probléma. A történettudomány pártirányításának működési mechanizmusa a Szu régióinak vonatkozásában, Burjátföld példáján, historiográfiai metszetben.)

14.) „A középkori orosz történelem forrásai.” A szöveggyűjtemény készítésének fordítástechnikai tapasztalatai. In: Orosz történelmi források és archaikus szövegek magyar nyelvre fordításának tapasztalatai. Szombathely, 2008. 5–16. Szláv Történeti és Filológiai Társaság. Nyugat-magyarországi Egyetem. Savaria Egyetemi Központ. Ruszisztika. 3. («Источники средневековой истории России». Методические опыты перевода источников при составлении хрестоматии.)

15.) Ruszok és varjagok. A kompetitív történeti–nyelvészeti elméletek áttekintése. In: A normannkérdés az orosz történelemben. I. Források. Bp., 2009. 277–306. (Русы и варяги. Обзор исторических и лингвистических теорий.)

16.) Hunyadi Mátyás szövetsége és a „magyarkérdés” az orosz diplomáciában a 15–16. század fordulóján. In: Századok. 2009. 4. (143. évf.) 773–800. (Союз с Матьяшом Хунади и «венгерский вопрос» в русской дипломатии в конце XV – начале XVI вв.)

17.) Izjaszlav Jaroszlavics kijevi fejedelem bulláinak jelképrendszere. (A rózsa mint keresztény szimbólum a XI. századi keleti szláv történelemben: I.) In: Századok. 2010. 2. (144. évf.) (Система символов на буллах киевского князя Изяслава Ярославича. Роза как христианский символ в истории восточных славян XI в.: I.)

Forráskiadások / Издание источников

1.) A középkori orosz történelem forrásai. Egyetemi segédkönyv. Bp., Pannonica, 2005. 318 p. (Источники средневековой истории России. Хрестоматия. Перевод и комментарии.)
2.) A normannkérdés az orosz történelemben. I. Források. Bp., 2009. 327 p. (Варяжский вопрос в истории России. I. Источники. Перевод и комментарии.)

Tudományos ismeretterjesztés / Научно-популярные статьи
1.) A Sztroganov család. In: Interpress Magazin. 1986/7. 148-155. p.
2.) Ki volt Jermak ? In: Élet és Tudomány. 1989. IV. 21. (16. szám) 498-499. p.
3.) Az orosz ortodox egyház viszonya a "latinhoz". In: História. 2002/7. 24-26. p.

Kézikönyvek / Вспомогательные пособия

1.) Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája 1900-1991. Bp., 1992. Akadémiai Kiadó. 361 (Társszerzőként.)

2.) Oroszország és a Szovjetunió 20. századi története (kronológia). In.: Tények Könyve. '90. Bp., Ráció Kiadó Kft. 1989. 133-241. (Társszerzőként.)

3.) A Baltikum története 1945-ig. (Kronológia.) Lettország és Litvánia c. rész. In: Tények Könyve '91. Bp., Ráció Kiadó Kft. 1991. 191-204.

4.) A Szovjetunió története 1989-1991. Az "Oroszország története 1991-1992" c. rész. (kronológia) In: Tények Könyve '93. Bp., Greger Média Kft. 1993. 131-137. (Társszerzőként.)

Fordítások / Переводы

1.) Furkósbottal Európába ? I. Péter: érvek - ellenérvek. (Szerk.: Szvák Gyula) Bp., Új Géniusz Kiadó, 1989. 343 p. (Részletek.)

2.) Alekszandr Duka: Oroszország politikai erői a puccs után. In: A többpártrendszerek kialakulása Kelet-Közép-Európában 1989-1992. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1993. 120-151. (A tanulmány.)

3.) Ruszlan Szkrinnyikov: Az Orosz Birodalom születése. Bp., Maecenas, 1997. 323 p.

4.) Ruszlan Szkrinnyikov: Puskin halála. Bp., Pannonica, 2000. 278 p.

Recenziók / Рецензии

1.) R. G. Szkrinnyikov: Szamozvanci v Rosszii v nacsale 17 veka. Grigorij Otrepjev. Novoszibirszk, Nauka. 1987. 220 p. In: Századok. 1990/1. (124. évf.) 144-145. p.

2.) Az első Romanovok. (Preobrazsenszkij A. A., Morozova L. Je., Gyemidova Ny. F.: Pervie Romanovi na Rosszijszkom presztole. Moszkva, 2000. 456 o.) In: Klió. Debrecen, 2001/2. 69-73. p.

3.) Szofja Alekszejevna cárkisasszony régenssége. (Lavrov A. Sz.: Regensztvo carevni Szofji Alekszejevni. Moszkva, 1999. 304 p.) In: Klió. Debrecen, 2001/2. 74-80. p.

4.) A XVIII. századi reformok Oroszországban. (Kamenszkij A. B.: Ot Petra I do Pavla I. Reformi v Rosszii XVIII veka. Opit celosztnovo analiza. Moszkva, 1999. 575 p.) In: Klió. Debrecen, 2001/3. 92-98. p.

5.) "Nyikolaj Rogozsin: Poszolszkij prikaz. Kolibel rosszijszkoj gyiplomatyii. Moszkva, 2003. 432 p." In: Világtörténet, 2004 tavasz-nyár. 87-88. p.


6.) Nyikon pátriárka. (Lobacsov Sz. V. Patriarh Nyikon. Szpb., 2003. 415 o.) In: Klió. Debrecen, 2005/2. 123-128. p.

7) Az orosz birodalmi gondolkodás kincses kalendáriuma. (Oroszország és Európa. Orosz geopolitikai szöveggyűjtemény.) BUKSZ. 17. évf. 3. sz. 2005. ősz. 292-294. p.

8) A pszkovi állam a XI-XIV. században. (Valerov A. V.: Novgorod i Pszkov. Ocserki polityicseszkoj isztorii Szevero-Zapadnoj Ruszi XI-XIV vekov. Szpb., 2004. 316 Sz.) In: Klió. 2005/3. 103-106. p.

9) Magdolna Agoston: Velikoknyazseszkaja pecsaty 1497 g. (K isztorii formirovanyija russzkoj goszudarsztvennoj szimvoliki) Moszkva, 2005. 462 o. In: Századok, 2007/3. (141. évf.) 781-783. p.


<<< vissza

  

Szervezeti változások az ELTE BTK Történeti Intézetében
2019-09-16

2019 sok újdonságot hozott az ELTE BTK Történeti Intézetének életébe.

Tovább >>>
Hallottál már róla - Kutatók Éjszakája a Ruszisztikán
2019-09-15
Nyilván már hallottatok róla, hogy a Ruszisztikai Központban mindig nagyszerű programok vannak a Kutatók Éjszakáján. Idén a programokat arra a kérdésre fűztük fel, hogy Hallottál már róla? Ha igen, gyere el, ha nem, akkor pedig azért gyere el szeptember 27-én!
Tovább >>>
Metodikai szombat 2019 szeptember
2019-09-14
2019 első őszi, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2019. szeptember 21-án 13 órától kerül sor a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban.
Tovább >>>
Megunhatatlan a Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-12

Vlagyimir Menysov Oscar-díjas alkotása jó választás volt a szeptemberi ruszisztikai filmklub évadnyitásához. Mindenkit elvarázsolt a film – akár először, akár másodszor, akár sokadszor látta.

Tovább >>>
Szeptemberi színház - Ványa bácsi
2019-09-07
A Ruszisztikai Központ Színház Odüsszeiája szeptemberben a váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartól Béla Kamaraszínház koprodukciójában bemutatott Ványa bácsi-ra kalauzolta el az érdeklődőket.
Tovább >>>